กิจกรรมโครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ปลูกต้นไม้ ถนนสายหลักภายในตำบลโนนจาน