แผนพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนจัดเก็บภาษีและ พัฒนารายได้

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี