หัวหน้าส่วนราชการ

บุคลากร อบต. หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายอำนาจ เพ็ชรโต
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รักษาราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางพิศมัย การปลูก
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายเจษฎา จุฬาพล
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

นางนฤนธร มูลทรา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
นายอำนาจ เพ็ชรโต
รักษาราชการหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร