หมู่บ้านในเขตตำบล

เขตพื้นที่การปกครอง

ในเขตพื้นที่การปกครองของ ตำบลโนนจาน โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน 1,610 ครัวเรือน

ชื่อบ้าน/หมู่ที่ครัวเรือนชายหญิงรวม
หมู่ที่ 1  บ้านโนนจาน142272260532
หมู่ที่ 2   บ้านโนนดู่124277267544
หมู่ที่ 3   บ้านโนนแดง111270274544
หมู่ที่ 4   บ้านโนนเมือง43115109224
หมู่ที่ 5   บ้านโนนสำราญ58146163309
หมู่ที่ 6  บ้านห้วยม่วง112256285541
หมู่ที่ 7  บ้านศาลาดิน173389333722
หมู่ที่ 8  บ้านโนนค้อ50139136275
หมู่ที่ 9  บ้านหนองคอม147305302607
หมู่ที่ 10 บ้านหลุบกุง119296279575
หมู่ที่ 11 บ้านเหลิ่งหิน110253254507
หมู่ที่ 12 บ้านหนองขาม160341357698
หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุงพัฒนา121318310628
หมู่ที่ 14 บ้านโนนเสี้ยว140253256509
รวม จำนวนประขากร1,6103,6303,5857,215