สำนักปลัด

บุคลากร อบต. สำนักปลัด


นายอำนาจ เพ็ชรโต
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)

นางสาวศาตพร จันดิษฐ
นักทรัพยากรบุคคล

นางวันเพ็ญ ไปบน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเอราวัณ ทะสุนทร
นักพัฒนาชุมชน

นายอิสรพงศ์ มูลสูตร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางวิไลลักษณ์ สีปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกชัย พลเรือง
พนักงานขับรถยนต์

นายประทวน ซาไซ
คนงานทั่วไป

นายสุพล พลเรือง
คนงานทั่วไป

นายปัญญา นามไธสง
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณัฏฐณิชา แสนภูมี
คนงานทั่วไป

นายมานิตย์ ศรีน้ำอ้อม
นักการภารโรง