สมาชิกสภา อบต.

บุคลากร สมาชิกสภา อบต.

 

 

นายจำนงค์ พลเรือง
ประธานสภาฯ
081-4463402

 
 

 

นายธนพล ทะสุนทร
รองประธานสภาฯ

080-9423401

 

 

นายธนากร มหาวงศ์
ส.อบต. ม.1
087-0915478

 

นายอภิชัย ปะโพเทติ
ส.อบต.ม.2
065-2680411

 

นางสาวอารมย์ เหมเลา
ส.อบต. ม.3
088-3471486

 

นายกิตติกร ศรีสุวอ
ส.อบต. ม.4
093-0765411

 

นายณัฎฐ์กัญจน์ แสนปุย
ส.อบต. ม.5
061-9863338

 

นางทองเตา ศรีสมบัติ
ส.อบต. ม.6
093-4195742

 

นายประหยัด นามตะ
ส.อบต. ม.8
090-0355002

 

นายประหยัด ยอดวัน
ส.อบต. ม.9
065-2649963

 

นายบุญ ปะมาคะโม
ส.อบต. ม.10
096-3766589

 

นายทรงเดช ปะวะเสนัง
ส.อบต. ม.11
082-3769192

 

 

นายอนุพงศ์ วงศ์อนันต์
ส.อบต. ม.14
084-7544495

 

 

นายนพรัตน์ แก้วไพฑูรย์
เลขาสภาฯ
088-1339750