สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศษฐกิจ

 ข้อมูล พื้นที่เกษตรกรรม

ลำดับพื้นที่ขนาดเนื้อที่(ไร่)คิดเป็นร้อยละ ของพื้นที่ทำการเกษตร
1.พื้นที่ทำนา13,16680.80
2.พื้นที่ทำไร่2,46715.14
3.พื้นที่ทำสวน4923.02
4.พื้นที่ทุ่งหญ้า1641.04

 พืชที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว

พืชไร่ที่สำคัญ  ได้แก่  มันสัมปะหลัง , อ้อย

*  ที่มาข้อมูล   : ทะเบียนเกษตรกร ปี 2551