สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม 

ประชากร

รายงานประชากร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 14 หมู่บ้าน 1,610 ครัวเรือน

ชื่อบ้าน/หมู่ที่ครัวเรือนชายหญิงรวม
หมู่ที่ 1  บ้านโนนจาน142272260532
หมู่ที่ 2   บ้านโนนดู่124277267544
หมู่ที่ 3   บ้านโนนแดง111270274544
หมู่ที่ 4   บ้านโนนเมือง43115109224
หมู่ที่ 5   บ้านโนนสำราญ58146163309
หมู่ที่ 6  บ้านห้วยม่วง112256285541
หมู่ที่ 7  บ้านศาลาดิน173389333722
หมู่ที่ 8  บ้านโนนค้อ50139136275
หมู่ที่ 9  บ้านหนองคอม147305302607
หมู่ที่ 10 บ้านหลุบกุง119296279575
หมู่ที่ 11 บ้านเหลิ่งหิน110253254507
หมู่ที่ 12 บ้านหนองขาม160341357698
หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุงพัฒนา121318310628
หมู่ที่ 14 บ้านโนนเสี้ยว140253256509
รวม จำนวนประขากร1,6103,6303,5857,215

 การศึกษา

1. โรงเรียนมัธยมศึกษา/ขยายโอกาศทางการศึกษา  จำนวน  2  แห่ง 

ชื่อโรงเรียนนักเรียน(คน)   ครู/อาจารย์(คน)ชื่อโรงเรียน
บ้านโนนดู่10712
บ้านหนองคอม      19022

2. โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง 

ชื่อโรงเรียนนักเรียน(คน) ครู/อาจารย์(คน)บุคลากรอื่น(คน)
วัดบ้านศาลาดิน      448
บ้านหลุบกุง18710
บ้านห้วยม่วง       484

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  5  แห่ง

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด็กเล็ก(คน)ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(คน)
บ้านโนนดู่362
วัดบ้านศาลาดิน241
บ้านหลุบกุง392
บ้านห้วยม่วง211
บ้านหนองคอม362

ด้านสาธารณสุข

สาธารณสุช มีสถานพยาบาลของรัฐคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจาน 1 แห่ง มีบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณะสุข  จำนวน  9  คน  ดังนี้คือ

ลำดับชื่อ -สกุลตำแหน่ง
1นางลัดดาวัลย์ เหมือนสิงห์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจาน
2นางสาวนภัสสร หมอยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
3นางสาวศิราณี หาญบุรีวงศ์จ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
4นางสาวอรุณวรรณ วานนท์จ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
5นางสาววรารัตน์ เรืองศักดิ์เจ้าพนักงานสาธารณสุข
6นางสาวลัดดาวัล คำทะเนตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข
7นางสาวนิตยา สมานมิตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
8นางปูน้อย บรรหาญผู้ช่วยเหลืองานอนามัย
9นางสุพรรณี ชาปัญญาผู้ช่วยเหลืออนามัย

  อบต.โนนจาน มีการให้บริการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน  EMS 1669  โดยความร่วมมือระหว่าง อบต.โนนจาน สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (ปภ.) จังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลบัวใหญ่  สาธารณสุขอำเภอบัวลาย  และสถานีอนามัยตำบลโนนจาน มีการให้บริการตลอด  24  ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น