สภาพทั่วไป

ท้องที่อำเภอบัวลายเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบัวใหญ่ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบัวลาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบัวลาย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกันอำเภอบัวลายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับเขตการปกคลองหมู่บ้าน
1.เมืองพะไล9
2.โนนจาน14
3.บัวลาย13
4.หนองหว้า9

ท้องที่อำเภอบัวลายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  1. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัวลาย
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองพะไลทั้งตำบล
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนจานทั้งตำบล
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวลาย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลาย)
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหว้าทั้งตำบล

ตำบลโนนจานแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน โดยมี นายประสิทธิ์ ศรีหาทน เป็นกำนันประจำตำบล และมีผู้นำหมู่บ้าน ดังนี้

 หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1บ้านโนนจานนายวิเชียร อุทธกังผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
2บ้านโนนดู่นางสาวสุภาภรณ์ มิละวานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
3บ้านโนนแดงนายประดิษฐ์ ศรีสุวอผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
4บ้านโนนเมืองนายอุทัย นามหนองปรือผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
5บ้านโนนสำราญนายสุพัฒ สุวรรณทรผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
6บ้านห้วยม่วงนายสมัย โคตรประทุมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
7บ้านศาลาดินนางประพัฒ ลมศรีแสงผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
8บ้านโนนค้อนายประสาน  กุหลาบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
9บ้านหนองคอมนายประสิทธิ์ ศรีหาทน กำนันตำบลโนนจาน
10บ้านหลุบกุงนายสวัสดิ์ ปะวะสีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
11บ้านเหลิ่งหินนางประคอง ปริโตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
12บ้านหนองขามนายสุพล สีสุโขผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
13บ้านหนองกุงพัฒนานายวัชระพงษ์ เหรา     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
14บ้านโนนเสี้ยวสิบเอกสงกรานต์ ชมชะนัดผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14

  เขตพื้นที่ตำบลโนนจาน/ที่ตั้ง

ตำบลโนนจานมีพื้นที่ทั้งสิ้น  18,681 ไร่ หรือ 29.89 ตารางกิโลเมตร  (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)  

ทิศ เชื่อม-ติด
ทิศเหนืออำเภอพล,อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา,ตำบลบัวใหญ่ ตำบลด่านช้าง  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตกตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา