วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vission) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน

ท้องถิ่นก้าวหน้า  ชาวประชาสดใส   ร่วมใจพัฒนา  น้อมนำปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. พัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น
 2. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันการเกิดโรคในตำบลโนนจาน
 3. ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาตำบลโนนจาน
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   จุดมุ่งหมาย

 1. เพื่อส่งเสริมและนันสนุนการดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ
 2. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
 3. เพื่อส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 4. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร
 5. เพื่อส่งเสริมศักยภาพงานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
 6. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 7. เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
 8. เพื่อพัฒนากีฬาสู่ระดับสากล ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
 9. เพื่อบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพด้านนิติธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความคุ้มค่าโปร่งใส และมีส่วนร่วม ของประชาชน
 10. เพื่อเสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 11. เพื่อพัฒนาทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

   ตามที่มีหนังสือสั่งการ  ที่ มท 0834.3/ว855 ลงวันที่ 8 มีนาคม  2549 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาตร์และแนวทางพัฒนาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและผู้บริหารท้องถิ่นร่วมจัดทำขึ้น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน จึงใช้กรอบยุทธศาสตร์ท้องถิ่นดังกล่าวเป็นกรอบในการพัฒนาดังนี้