โรงเรียนในเขตตำบล

โรงเรียนในเขตตำบล

โรงเรียนในเขตพื้นที่การปกครองของ ตำบลโนนจาน มีทั้งหมด  5 ศูนย์พัฒนาเด็ก 5 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนมัธยมศึกษา/ขยายโอกาศทางการศึกษา  จำนวน  2  แห่ง

ชื่อโรงเรียน นักเรียน(คน) ครู/อาจารย์(คน)บุคลากรอื่น(คน)
บ้านโนนดู่10712
บ้านหนองคอม19022


โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง

ชื่อโรงเรียนนักเรียน(คน)ครู/อาจารย์(คน)บุคลากรอื่น(คน)
วัดบ้านศาลาดิน448
บ้านหลุบกุง18710
บ้านห้วยม่วง484

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  5  แห่ง

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็ก(คน)ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก(คน)
บ้านโนนดู่362
วัดบ้านศาลาดิน241
บ้านหลุบกุง392
บ้านห้วยม่วง211
บ้านหนองคอม362