ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับข้อมูล
7ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์

ลำดับ ข้อมูล
8 คำถาม
9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ ข้อมูล
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ลำดับ ข้อมูล
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ลำดับ ข้อมูล
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ลำดับ ข้อมูล
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับ ข้อมูล
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ข้อมูล
25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี รอบ 6 เดือน
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ลำดับ ข้อมูล
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับ ข้อมูล
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ลำดับ ข้อมูล
34 นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

ลำดับ ข้อมูล
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับ ข้อมูล
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต

ลำดับ ข้อมูล
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ลำดับ ข้อมูล
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน