ประวัติความเป็นมา

ประวัติ อบต. โนนจาน

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมาท้องที่อำเภอบัวลายเดิมส่วนหนึ่งของอำเภอบัวใหญ่ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาเป็น กิ่งอำเภอบัวลาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบัวลาย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกันอำเภอบัวลายแบ่งเขตการ 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับชื่อ ตำบลจำนวนหมู่บ้าน
1ตำบล เมืองพะไล9
2ตำบล โนนจาน14
3ตำบล บัวลาย13
4ตำบล หนองหว้า 9

ท้องที่อำเภอบัวลายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัวลาย
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองพะไลทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนจานทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวลาย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลาย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหว้าทั้งตำบล