ด้านการบริการพื้นฐาน

การจัดการทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ตำบลโนนจานมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่ป่าสาธารณประมาณ  1,373   ไร่  คิดเป็นร้อยละ  7.34  ต่อพื้นที่ทั้งหมด  และยังมีพื้นที่ป่าที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์และช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าป่าโคกคำมืด ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของอบต. โนนจาน

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ

รายชื่อแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลโนนจาน

ลำดับที่ชื่อโครงการที่ตั้งเนื้อที่ (ไร่)พื้นที่รับประโยชน์
1.อ่างเก็บน้ำโคกหญ้านางบ้านโนนจาน15ม. 1 และ ม.14
2.หนองฝายใหญ่บ้านโนนดู่17ม.2
3.สระห้วยเหลี่ยมบ้านห้วยม่วง17ม.6
4.สระห้วยม่วงบ้านห้วยม่วง15ม.6
5.สระบ้านโนนสำราญบัานโนนสำราญ20ม.5
6.สระหนองขามบ้านหนองขาม13ม.12
7.สระเหลิ่งหินบ้านเหลิ่งหิน17ม.11
8.สระหนองกุงบ้านหนองกุงพัฒนา15ม.13
9.สระโนนเมืองบ้านโนนเมือง12ม.4
10.สระโคกคำมืดบ้านหนองคอม20ม.9