คณะผู้บริหาร

บุคลากร ผู้บริหาร อบต.

 
นายจำนงค์ พลเรือง
นายก อบต. 081-8062046
 

นายอนุรักษ์ อังคะศรี
รองนายก อบต

นายสุบิน วังคะวิง
รองนายก อบต. 085-4696779

นายสวัสดิ์ ปะวะศรี
เลขานายกฯ 080-7257278

 
นายอำนาจ เพ็ชรโต
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นางพิศมัย การปลูก
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายเจษฎา จุฬาพล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนฤนธร มูลทรา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
นายอำนาจ เพ็ชรโต
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร