กองส่งเสริมการเกษตร

บุคลากร อบต. กองส่งเสริมการเกษตร

 
นายอำนาจ เพ็ชรโต
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการเกษตร
 

นางสาวกัญญาภัทร ลุนดาพร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 
นางชญาดา เป้งไชยโม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ