กองช่าง

บุคลากร อบต. กองช่าง

 
นายเจษฎา จุฬาพล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายอนุพงษ์ ลำดวนดง
นายช่างโยธา
 
นางสาวจันทจร สิมสา
เจ้าพนักงานธุรการ