กองคลัง

บุคลากร อบต. กองคลัง


นางพิศมัย การปลูก
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสายสุดา บุปะโท
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวน้ำฝน ปะวรณา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนันทิดา ประกอบผล
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศศิธร สุวรรณธร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้