กองการศึกษา

บุคลากร อบต. กองการศึกษา


นางนฤนธร มูลทรา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายเอกชัย นิลนิตย์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิริกัญญา เรืองศักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางเปรมฤทัย แสนภูมี
ครู

นางสาวณัฐพิมล ภะวะภูทะ
ครู

นางอรัญญา วงษ์นอก
ครู

นางศุศิรา นวมโคกสูง
ครู

นางสาวสำเนียง ยศม้าว
ครูผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวคำเวียง ภะวะภูทะ
ครูผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวปนัดดา เทพศรีเมือง
 ครูผู้ดูเเลเด็ก

นางสาวสุเนตร วรรณจงคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณิชากานต์ บุญมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยุภาพร  กุผารัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกศกนก ไปพบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก